دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ام‍ی‍د م‍ه‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا از ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌+ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادانویسنده ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌ در انتشارات ام‍ی‍د م‍ه‍ر س‍ب‍زوار چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا

سرشناسه – شخص : ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۵۸/۶,‭/ب۸۶ س۹,‭۱۳۸۳

محل انتشار : س‍ب‍زوار

ناشر : ام‍ی‍د م‍ه‍ر

سال انتشار : 1383

صفحه شمار : ۲۴۰ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع : ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍اظر – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار گ‍ردآوری‌ – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌

شابک : ‭964-95234-9-9

شماره مدرک : ک‌۲۲۴۶

دانلود س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا, کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا, فایل pdf س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اس‍ک‍ادا, آثار ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌, منابع ام‍ی‍د م‍ه‍ر,ن‍ظام‍ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ن‍اظر – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ خ‍ودک‍ار گ‍ردآوری‌ – آم‍وزش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ای‌, ‭964-95234-9-9, نوشته های ب‍وی‍ر، اس‍ت‍وارت‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog