دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دوب‍اره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: م‍ن‍ش‍ور ا دانلود

کتاب طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دوب‍اره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: م‍ن‍ش‍ور ان‍ق‍لاب‌ س‍ازم‍ان‍ی‌نویسنده ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دوب‍اره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: م‍ن‍ش‍ور ان‍ق‍لاب‌ س‍ازم‍ان‍ی‌

سرشناسه – شخص : ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۵۸/۸,‭/ه۸ ط۴,‭۱۳۷۵

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا

سال انتشار : 1375

صفحه شمار : ۳۰۷ص‌

موضوع : ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ش‍رک‍ت‌ ه‍ا – س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ج‍دد,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد (م‍دی‍ری‍ت‌)

شابک : ‭964-317-253-8

شماره مدرک : ک‌۲۷۶۱

دانلود طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دوب‍اره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: م‍ن‍ش‍ور ان‍ق‍لاب‌ س‍ازم‍ان‍ی‌, کتاب طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دوب‍اره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: م‍ن‍ش‍ور ان‍ق‍لاب‌ س‍ازم‍ان‍ی‌, فایل pdf طرح‍ی‌ ن‍و در م‍دی‍ری‍ت‌: م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دوب‍اره‌ ش‍رک‍ت‍ه‍ا: م‍ن‍ش‍ور ان‍ق‍لاب‌ س‍ازم‍ان‍ی‌, آثار ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌, منابع خ‍دم‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ رس‍ا,ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ش‍رک‍ت‌ ه‍ا – س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ م‍ج‍دد,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ج‍دد (م‍دی‍ری‍ت‌), ‭964-317-253-8, نوشته های ه‍م‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog