دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دانشگاه تهران م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ح‍ق‍و دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌نویسنده ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌ در انتشارات ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌

سرشناسه – شخص : ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭KMH,‭۳۵۲۸,‭/ر۴۵,‭۱۳۷۶

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر :

سال انتشار : 1376

صفحه شمار : ب‍ی‍س‍ت‌ و ن‍ه‌،۶۷۲ ص‌

موضوع : س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ — ای‍ران‌ — ام‍ور م‍ال‍ی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌,آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ای‍ران‌,ب‍ودج‍ه‌ — ای‍ران‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۹۹۷

دانلود م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌, کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌, فایل pdf م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍ال‍ی‌، م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ش‍رک‍ت‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌, آثار ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌,س‍ازم‍ان‍ه‍ای‌ دول‍ت‍ی‌ — ای‍ران‌ — ام‍ور م‍ال‍ی‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌,آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ه‍ا — ای‍ران‌,ب‍ودج‍ه‌ — ای‍ران‌ — ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌, نوشته های ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog