دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ از گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود+م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌نویسنده گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌

سرشناسه – شخص : گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۶۹,‭/گ۸ م۲,‭۱۳۸۹

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

سال انتشار : 1389

صفحه شمار : ۵۵۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍ع‍م‍اری‌

شابک : ‭978-964-03-6123-8

شماره مدرک : ک‌۱۶۰۳

دانلود م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, فایل pdf م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌, آثار گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, منابع دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌. م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ – م‍دی‍ری‍ت‌ – س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – م‍ع‍م‍اری‌, ‭978-964-03-6123-8, نوشته های گ‍لاب‍چ‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog