دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی‍ر، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ از اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌+زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس دانلود

کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌نویسنده اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌

سرشناسه – شخص : اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۷۰۵,‭/فلا۵۴ م۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۱۰۰۰، ۸۸۰ ص‌.: م‍ص‍ور (رن‍گ‍ی‌)

موضوع : زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,س‍ن‍گ‌ ه‍ا – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,خ‍اک‌ – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌

شابک : ‭978-964-463-511-3

شماره مدرک : ک‌۳۳۸۵

دانلود م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌, کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌, فایل pdf م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ژئ‍وت‍ک‍ن‍ی‍ک‌, آثار اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, منابع دان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر,زم‍ی‍ن‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌,س‍ن‍گ‌ ه‍ا – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌,خ‍اک‌ – م‍ک‍ان‍ی‍ک‌, ‭978-964-463-511-3, نوشته های اس‍لام‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog