دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌ از اح‍م‍دی‌ز دانلود

کتاب ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌نویسنده اح‍م‍دی‌زاده‌، خ‍ال‍د، ۱۳۴۲ – در انتشارات س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌

سرشناسه – شخص : اح‍م‍دی‌زاده‌، خ‍ال‍د، ۱۳۴۲ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭LC,‭۱۰۴۷,‭/فلا۹فلا۳۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

سال انتشار : 1379

صفحه شمار : ۸۷ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع : آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ — ای‍ران‌ — ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ان‍ب‍ارداری‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۱۲۹

دانلود ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌, کتاب ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌, فایل pdf ک‍ت‍اب‌ درس‍ی‌ ان‍ب‍ارداری‌ ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ل‍ی‌ م‍ه‍ارت‌, آثار اح‍م‍دی‌زاده‌، خ‍ال‍د، ۱۳۴۲ -, منابع س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ای‌ ک‍ش‍ور، م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌,آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ — ای‍ران‌ — ب‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ درس‍ی‌ — اس‍ت‍ان‍دارده‍ا,ان‍ب‍ارداری‌, نوشته های اح‍م‍دی‌زاده‌، خ‍ال‍د، ۱۳۴۲ –

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog