دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

کتاب آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌نویسنده ک‍ازران‍ی‌ ، م‍س‍ی‍ح‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ گ‍رگ‍ان‌ گ‍رگ‍ان‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌

سرشناسه – شخص : ک‍ازران‍ی‌ ، م‍س‍ی‍ح‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HO,‭۶۲/۱۵,‭/ک۲آ۹,‭۱۳۸۱

محل انتشار : گ‍رگ‍ان‌

ناشر : س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ گ‍رگ‍ان‌

سال انتشار : 1381

صفحه شمار : ۱۷۷ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر,م‍ش‍ت‍ری‍ان‌-رض‍ای‍ت‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۸۹

دانلود آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌, کتاب آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌, فایل pdf آم‍وزش‌ طرح‌ ت‍ک‍ری‍م‌ م‍ردم‌ و ج‍ل‍ب‌ رض‍اب‍ی‍ت‌ ارب‍اب‌ رج‍وع‌ در ن‍ظام‌ اداری‌, آثار ک‍ازران‍ی‌ ، م‍س‍ی‍ح‌, منابع س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ گ‍رگ‍ان‌,م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر,م‍ش‍ت‍ری‍ان‌-رض‍ای‍ت‌, نوشته های ک‍ازران‍ی‌ ، م‍س‍ی‍ح‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog