دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌)نویسنده رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌)

سرشناسه – شخص : رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭T,‭۵۸/۶,‭/ر۶ س۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : ن‍ه‌، ۲۴۶ ص‌.، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭978-964-459-590-5

شماره مدرک : ک‌۲۵۸۴

دانلود س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌), کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌), فایل pdf س‍ی‍س‍ت‍م‌ اطلاع‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (م‍دل‌ س‍ازی‌ اطلاع‍ات‌), آثار رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌, منابع س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)، م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌,ن‍ظام‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌, ‭978-964-459-590-5, نوشته های رض‍ائ‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog