دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013 از م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌+اک‍س‍ل‌ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013نویسنده م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌ در انتشارات ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013

سرشناسه – شخص : م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۵۴۸/۴,‭/م۷ فلا۷,‭۱۳۹۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌

سال انتشار : 1392

صفحه شمار : ۳۳۶ص‌.: م‍ص‍ور(رن‍گ‍ی‌)،ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک : ‭978-964-3649-85-2

شماره مدرک : ک‌۳۱۸۰

دانلود آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013, کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013, فایل pdf آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office Excel 2013, آثار م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌, منابع ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌,اک‍س‍ل‌ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ (ف‍ای‍ل‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر),ب‍ازرگ‍ان‍ی‌- ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌, ‭978-964-3649-85-2, نوشته های م‍ک‌ ف‍دری‍ز، پ‍ل‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog