دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ف‍راگ‍س‍ت‍ر م‍ع‍م‍اری‌ خ‍طوط و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍س‍ دانلود

کتاب م‍ع‍م‍اری‌ خ‍طوط و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌(ب‍رق‌)نویسنده دس‍ت‍گ‍اه‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۱ – در انتشارات ف‍راگ‍س‍ت‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ع‍م‍اری‌ خ‍طوط و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌(ب‍رق‌)

سرشناسه – شخص : دس‍ت‍گ‍اه‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۱ –

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۳۰۰۱,‭/د۵م۶

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ف‍راگ‍س‍ت‍ر

سال انتشار : 1385

صفحه شمار : ۵۱۲ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار،

موضوع : ب‍رق‌ ن‍ی‍رو — ان‍ت‍ق‍ال‌,ب‍رق‌ — خ‍طوط — طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,ب‍رق‌ — ت‍ول‍ی‍د

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۶۷۶

دانلود م‍ع‍م‍اری‌ خ‍طوط و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌(ب‍رق‌), کتاب م‍ع‍م‍اری‌ خ‍طوط و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌(ب‍رق‌), فایل pdf م‍ع‍م‍اری‌ خ‍طوط و ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ش‍ار م‍ت‍وس‍ط و س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ پ‍س‍ت‌ ه‍ای‌ ۲۰ ک‍ی‍ل‍وول‍ت‌: وی‍ژه‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ و دان‍ش‌ پ‍ژوه‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ف‍ن‍ی‌ و م‍ه‍ن‍دس‍ی‌(ب‍رق‌), آثار دس‍ت‍گ‍اه‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۱ -, منابع ف‍راگ‍س‍ت‍ر,ب‍رق‌ ن‍ی‍رو — ان‍ت‍ق‍ال‌,ب‍رق‌ — خ‍طوط — طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌,ب‍رق‌ — ت‍ول‍ی‍د, نوشته های دس‍ت‍گ‍اه‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۴۱ –

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog