دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ف‍رم‍ن‍ش‌ طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍ا دانلود

کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌)نویسنده رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌)

سرشناسه – شخص : رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/ش۴ ر۹,‭۱۳۹۱

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ف‍رم‍ن‍ش‌

سال انتشار : 1391

صفحه شمار : ۸۵۲ص‌

موضوع : م‍ش‍اغ‍ل‌ – رده‌ ب‍ن‍دی‌,ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا – ای‍ران‌ – ن‍ظام‌ ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌ – آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ش‍رح‌ وظای‍ف‌,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا

شابک : ‭978-600-5597-29-5

شماره مدرک : ک‌۲۷۱۷

دانلود طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌), کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌), فایل pdf طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌), آثار رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌, منابع ف‍رم‍ن‍ش‌,م‍ش‍اغ‍ل‌ – رده‌ ب‍ن‍دی‌,ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا – ای‍ران‌ – ن‍ظام‌ ه‍ای‌ پ‍رداخ‍ت‌ – آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ش‍رح‌ وظای‍ف‌,ای‍ران‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌ دول‍ت‌ – ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا, ‭978-600-5597-29-5, نوشته های رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog