دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ دانلود

کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍دنویسنده ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د

سرشناسه – شخص : ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۷۲۱,‭/فلا۸ آ۹,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌

سال انتشار : 1381

صفحه شمار : [و]، ۳۰۰ ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌

شابک : ‭978-600-92402-1-0

شماره مدرک : ک‌۲۰۱۳

دانلود آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د, کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د, فایل pdf آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ و م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ اداری‌: ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا، ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د, آثار ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌, منابع م‍رک‍ز آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دول‍ت‍ی‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌ اداری‌,ن‍ام‍ه‌ ن‍گ‍اری‌, ‭978-600-92402-1-0, نوشته های ام‍ی‍ن‍ی‌، ک‍اظم‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog