دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ دانلود

کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌)نویسنده ری‍اح‍ی‌، ب‍ه‍روز در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍ار آف‍ری‍ن‍ان‌ ب‍ص‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌)

سرشناسه – شخص : ری‍اح‍ی‌، ب‍ه‍روز

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۰/۱۵,‭/ر۹ف۴

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍ار آف‍ری‍ن‍ان‌ ب‍ص‍ی‍ر

سال انتشار : 1381

صفحه شمار :

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ف‍ارس‍ی‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۴۶۶

دانلود ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌), کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌), فایل pdf ف‍ره‍ن‍گ‌ ل‍غ‍ات‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ( دول‍ت‍ی‌، ب‍ازرگ‍ان‍ی‌، ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌), آثار ری‍اح‍ی‌، ب‍ه‍روز, منابع م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌: ک‍ار آف‍ری‍ن‍ان‌ ب‍ص‍ی‍ر,م‍دی‍ری‍ت‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا – ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌,زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ – واژه‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا- ف‍ارس‍ی‌, نوشته های ری‍اح‍ی‌، ب‍ه‍روز

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog