دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا از ن‍ص‍ی‍رن‍ی دانلود

کتاب ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌ در انتشارات م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا

سرشناسه – شخص : ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۵۴۸/۸,‭/ن۶ ک۲,‭۱۳۸۷

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌

سال انتشار : 1387

صفحه شمار : ۹۸ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ک‍ار – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

شابک : ‭978-964-2841-50-9

شماره مدرک : ک‌۱۴۶۷

دانلود ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا, کتاب ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا, فایل pdf ک‍ارب‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ در آم‍وزش‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ا, آثار ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌, منابع م‍رک‍ز آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ای‍ران‌,روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌,ی‍ادگ‍ی‍ری‌ س‍ازم‍ان‍ی‌,ک‍ار – ج‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌, ‭978-964-2841-50-9, نوشته های ن‍ص‍ی‍رن‍ی‍ا، ک‍ی‍وان‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog