دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن دانلود

کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌نویسنده ژاردن‌ در انتشارات م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌) ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌

سرشناسه – شخص : ژاردن‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TA,‭۱۶۹,‭/ژ۲فلا۵,‭۱۳۷۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌)

سال انتشار : 1378

صفحه شمار : ۲۳۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌)

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۱۹۱

دانلود اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌, کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌, فایل pdf اس‍ت‍رات‍ژی‍ه‍ای‌ ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ و ن‍گ‍ه‍داری‌ و ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‍ی‌, آثار ژاردن‌, منابع م‍رک‍ز ن‍ش‍ردان‍ش‍گ‍اه‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر (پ‍ل‍ی‌ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ ت‍ه‍ران‌),ک‍الاه‍ای‌ س‍رم‍ای‍ه‌ای‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,م‍اش‍ی‍ن‌آلات‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر — ال‍گ‍وه‍ای‌ ری‍اض‍ی‌,اطم‍ی‍ن‍ان‌پ‍ذی‍ری‌ (م‍ه‍ن‍دس‍ی‌), نوشته های ژاردن‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog