دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ اداره‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (وی‍ژه‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ دف‍ دانلود

کتاب اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ اداره‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (وی‍ژه‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌ و م‍ن‍ش‍ی‌ ه‍ا)نویسنده ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ اداره‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (وی‍ژه‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌ و م‍ن‍ش‍ی‌ ه‍ا)

سرشناسه – شخص : ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۵۴۷/۵,‭/فلا۸ فلا۶,‭۱۳۸۸

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : ژ، ۲۱۲ ص‌.: ج‍دول‌، ن‍م‍ون‍ه‌، ن‍م‍ودار

موضوع : ام‍ور دف‍ت‍ری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌

شابک : ‭964-338-063-7

شماره مدرک : ک‌۲۹۴۵

دانلود اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ اداره‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (وی‍ژه‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌ و م‍ن‍ش‍ی‌ ه‍ا), کتاب اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ اداره‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (وی‍ژه‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌ و م‍ن‍ش‍ی‌ ه‍ا), فایل pdf اص‍ول‌ و ف‍ن‍ون‌ اداره‌ ح‍وزه‌ م‍دی‍ری‍ت‌ (وی‍ژه‌ م‍س‍ئ‍ولان‌ دف‍ات‍ر م‍دی‍ران‌ و م‍ن‍ش‍ی‌ ه‍ا), آثار ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر, منابع م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌,ام‍ور دف‍ت‍ری‌ – م‍دی‍ری‍ت‌, ‭964-338-063-7, نوشته های ام‍ی‍رش‍اه‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog