دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ( ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ( ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍دنویسنده ام‍ی‍ر ش‍اه‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ( ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د

سرشناسه – شخص : ام‍ی‍ر ش‍اه‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۷۳۶,‭/فلا۸م۲,‭۱۳۸۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : ذ،۲۵۶ ص‌.:م‍ص‍ور، ج‍دول‌ ، ن‍م‍ودار

موضوع : ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌,ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,اص‍ول‌ دف‍ت‍رداری‌,اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ – ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌,ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ – پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۵۳۲

دانلود م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ( ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د, کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ( ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د, فایل pdf م‍ب‍ان‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ن‍اد ( ت‍ن‍ظی‍م‌ پ‍رون‍ده‌ ه‍ای‌ اداری‌، ف‍ن‍ی‌، آم‍وزش‍ی‌ و پ‍زش‍ک‍ی‌) ب‍ا اف‍زوده‌ ه‍ا ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍دوی‍ن‌ ج‍دی‍د, آثار ام‍ی‍ر ش‍اه‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر, منابع م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ و پ‍ژوه‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌,ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌,ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ری‍ت‌,اص‍ول‌ دف‍ت‍رداری‌,اس‍ن‍اد م‍ل‍ی‌ – ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌,ب‍ای‍گ‍ان‍ی‌ – پ‍رس‍ش‍ه‍ا و پ‍اس‍خ‍ه‍ا, نوشته های ام‍ی‍ر ش‍اه‍ی‌ ، م‍ن‍وچ‍ه‍ر

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog