دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )

سرشناسه – شخص : خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۶۹,‭/م۴ خ۴۵,‭۱۳۹۲ ۲.ن

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌

سال انتشار : 1392

صفحه شمار : ۵۶۴ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌

شابک : ‭978-600-124-237-3

شماره مدرک : ک‌۲۹۴۲

دانلود راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), فایل pdf راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ Microsoft Project 2013 [م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌۲۰۱۳ ] (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ), آثار خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر, منابع م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌,م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ پ‍روج‍ک‍ت‌,م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا – ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌, ‭978-600-124-237-3, نوشته های خ‍رم‍ی‌ راد، ن‍ادر

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog