دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ روش دانلود

کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)نویسنده دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌)

سرشناسه – شخص : دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۵۱۰۵/۵۹,‭/د۹ م۹,‭۱۳۹۲

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌

سال انتشار : 1392

صفحه شمار : ۴۲۰ص‌.: م‍ص‍ور

موضوع : ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌,پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- ام‍ن‍ی‍ت‌

شابک : ‭978-600-124-270-0

شماره مدرک : ک‌۳۲۹۱

دانلود م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌), کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌), فایل pdf م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ (ام‍ن‍ی‍ت‌ ب‍ه‌ روش‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌), آثار دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د, منابع م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌,ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌- اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌,پ‍ای‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌- ام‍ن‍ی‍ت‌, ‭978-600-124-270-0, نوشته های دوس‍ت‌ م‍ح‍م‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog