دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌ از ده‍ق‍ان دانلود

کتاب ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌نویسنده ده‍ق‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌

سرشناسه – شخص : ده‍ق‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HD,‭۳۷,‭/فلا۴ع۶,‭۱۳۸۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : ۸۲ص‌.: ج‍دول‌

موضوع : م‍دی‍ری‍ت‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,س‍ازم‍ان‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۳۶۵

دانلود ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌, کتاب ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌, فایل pdf ارت‍ب‍اطات‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ت‍ون‌ آم‍وزش‍ی‌, آثار ده‍ق‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, منابع م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌,م‍دی‍ری‍ت‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,س‍ازم‍ان‌ — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا,ارت‍ب‍اط در س‍ازم‍ان‍ه‍ا — م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ا و خ‍طاب‍ه‌ه‍ا, نوشته های ده‍ق‍ان‌ ، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog