دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ب‍اره‍ای‌ وارد ب‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )+س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان دانلود

کتاب ب‍اره‍ای‌ وارد ب‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )نویسنده در انتشارات ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ب‍اره‍ای‌ وارد ب‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ )

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان : ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ت‍دوی‍ن‌ و ت‍روی‍ج‌ م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره : ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲,‭۱۳۸۵ ۶.ج

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار : 1385

صفحه شمار : ۱۴۰ص‌.: م‍ص‍ور، ج‍دول‌، ن‍ق‍ش‍ه‌ (ت‍اش‍ده‌)

موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ب‍ارگ‍ذاری‌,ب‍ارگ‍ذاری‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک : ‭978-964-7588-56-0

شماره مدرک : ک‌۲۴۸۵

دانلود ب‍اره‍ای‌ وارد ب‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ ), کتاب ب‍اره‍ای‌ وارد ب‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ ), فایل pdf ب‍اره‍ای‌ وارد ب‍ر س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۴ ), منابع ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,ب‍ارگ‍ذاری‌,ب‍ارگ‍ذاری‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا, ‭978-964-7588-56-0

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog