دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌+س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وا دانلود

کتاب م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌نویسنده در انتشارات ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌

سرشناسه – شخص :

سرشناسه – تنالگان : ای‍ران‌. وزارت‌ م‍س‍ک‍ن‌ و ش‍ه‍رس‍ازی‌. دف‍ت‍ر ام‍ور م‍ق‍ررات‌ م‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌

رده کنگره : ‭KMH,‭۳۴۰۲,‭/فلا۹ م۲,‭۱۳۹۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

سال انتشار : 1390

صفحه شمار : ۱۲۶ص‌.: ج‍دول‌

موضوع : س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا

شابک : ‭978-964-7588-81-2

شماره مدرک : ک‌۲۳۴۱

دانلود م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, کتاب م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, فایل pdf م‍ص‍ال‍ح‌ و ف‍رآورده‌ ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌, منابع ن‍ش‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌,س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ س‍ازی‌ – ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ – ای‍ران‌,م‍ص‍ال‍ح‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌ – اس‍ت‍ان‍دارده‍ا, ‭978-964-7588-81-2

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog