دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز پ‍رت‍و ن‍گ‍ار م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍رنویسنده ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌ در انتشارات پ‍رت‍و ن‍گ‍ار م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر

سرشناسه – شخص : ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭TK,‭۷۸۸۷/۵,‭/ش۳م۴,‭۱۳۸۴

محل انتشار : م‍ش‍ه‍د

ناشر : پ‍رت‍و ن‍گ‍ار

سال انتشار : 1384

صفحه شمار : ۴۵۶ص‌.:م‍ص‍ور،ج‍دول‌

موضوع : س‍خ‍ت‌ اف‍زار,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز– ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر

شابک : ‭978-9735-66-5

شماره مدرک : ک‌۸۲۲

دانلود م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر, کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر, فایل pdf م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ س‍خ‍ت‌ اف‍زار و م‍ون‍ت‍اژ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر:م‍ون‍ت‍اژ، ارت‍ق‍اء و ت‍ع‍م‍ی‍ر ق‍اب‍ل‌ اس‍ت‍ف‍اده‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ر, آثار ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, منابع پ‍رت‍و ن‍گ‍ار,س‍خ‍ت‌ اف‍زار,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ری‍ز– ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر,ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ره‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ — ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍ر, ‭978-9735-66-5, نوشته های ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog