دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

گت بلاگز ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ از ه‍اروی‌، دانلود

کتاب ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌نویسنده ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌ در انتشارات ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان

عنوان : ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌

سرشناسه – شخص : ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌

سرشناسه – تنالگان :

رده کنگره : ‭HF,‭۵۵۴۹/۵,‭/فلا۸ه۱۶,‭۱۳۸۰

محل انتشار : ت‍ه‍ران‌

ناشر : ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌

سال انتشار : 1380

صفحه شمار : III ، ۱۰۶ ص‌.: م‍ص‍ور، ن‍م‍ودار

موضوع : ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار,ک‍ارم‍ن‍دان‌ — م‍دی‍ری‍ت‌,رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌

شابک : ‭ 

شماره مدرک : ک‌۲۰۸

دانلود ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌, کتاب ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌, فایل pdf ای‍ج‍اد ان‍گ‍ی‍زه‌ در ک‍ارک‍ن‍ان‌ در ی‍ک‌ ه‍ف‍ت‍ه‌, آثار ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌, منابع ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌,ان‍گ‍ی‍زش‌ در ک‍ار,ک‍ارم‍ن‍دان‌ — م‍دی‍ری‍ت‌,رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌, نوشته های ه‍اروی‌، ک‍ری‍س‍ت‍ی‍ن‌

دانلود

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog