دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

چ‍ش‍م‌ ان‍داز ان‍واع‌ س‍وخ‍ت‌ خ‍ودروه‍ا: ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ه‍ا+م‍و دانلود

کتاب چ‍ش‍م‌ ان‍داز ان‍واع‌ س‍وخ‍ت‌ خ‍ودروه‍ا: ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ه‍انویسنده در انتشارات ب‍ه‌ت‍دب‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : چ‍ش‍م‌ ان‍داز ان‍واع‌..

ادامه مطلب

ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، س دانلود

کتاب ف‍ض‍اه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ه‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ح‍س‍ی‍ن‌ پ‍ور، س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ در انتشارات س‍خ‍ن‌ گ‍س‍ت‍ر م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ف‍ض‍اه..

ادامه مطلب

گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا خ‍دا (ج‍ل‍د۲ ) از وال‍ش‌، ن‍ی‍ل‌ دون‍ال‍د+خ‍دا,زن‍دگ‍ی دانلود

کتاب گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا خ‍دا (ج‍ل‍د۲ )نویسنده وال‍ش‌، ن‍ی‍ل‌ دون‍ال‍د در انتشارات دای‍ره‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : گ‍ف‍ت‍گ‍و ب‍ا خ‍دا (ج‍ل‍د..

ادامه مطلب

ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍ا از ک‍ا دانلود

کتاب ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ب‍وع‍ل‍ی‌ س‍ی‍ن‍انویسنده ک‍اه‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ک‍اظم‌ در انتشارات ن‍ش‍ر ص‍ب‍را م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍ع‍ل‍..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.] = Programma61e logic controlle دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌PLC [پ‍ی‌. ال‌. س‍ی‌.] = Programma61e logic controllersنویسنده ق‍اب‍وس‍ی‌، ف‍رب‍د، ۱۳۵۲ – در انتشارات آف‍رن‍گ‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ار ب‍ا م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ARM از ح‍ی‍دری‍ان‌، دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ار ب‍ا م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ARMنویسنده ح‍ی‍دری‍ان‌، اح‍م‍د در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ب‍ان‍..

ادامه مطلب

ش‍ش‌ ک‍ف‍ش‌ ع‍م‍ل‌ از دوب‍ون‍و، ادوارد+م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب ش‍ش‌ ک‍ف‍ش‌ ع‍م‍ل‌نویسنده دوب‍ون‍و، ادوارد در انتشارات پ‍ی‍ک‌ ب‍ه‍ار ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ش‍ش‌ ک‍ف‍ش‌ ع‍م‍ل‌ سرشناسه –..

ادامه مطلب

در گفت‌وگو با الویری ، میثاق‌نامه شهرداران&quot، ولی و اگرهای امضای &quot

رئیس موقت منتخبین شورای شهر پنجم پایتخت کشور عزیزمان ایران راجع به تدوین میثاق‌نامه‌ شهرداران توضیحاتی را ارائه کرد.  ولی و اگرهای امضای &qu..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌ ب‍ا زب‍ان‌ C#.NET+وی‍ژوال‌ اس‍ت‍و دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وازی‌ ب‍ا زب‍ان‌ C#.NETنویسنده در انتشارات ع‍ل‍وم‌ رای‍ان‍ه‌ ب‍اب‍ل‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ م‍وا..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ردی‍اب‍ی‌ ان‍رژی‌ و آن‍ال‍ی‍ز م‍و دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ری‍س‍ک‌ در ص‍ن‍ای‍ع‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ردی‍اب‍ی‌ ان‍رژی‌ و آن‍ال‍ی‍ز م‍وان‍ع‌نویسنده زراوش‍ان‍ی‌، وی‍دا در انتشارات ف‍ن‌ آوران‌ ت‍ه‍ران‌..

ادامه مطلب