دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

س‍ه‌ ش‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ا ب‍ا م‍وری‌ ، م‍رد پ‍ی‍ر،م‍رد ج‍وان‌ و ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ د دانلود

کتاب س‍ه‌ ش‍ن‍ب‍ه‌ ه‍ا ب‍ا م‍وری‌ ، م‍رد پ‍ی‍ر،م‍رد ج‍وان‌ و ب‍زرگ‍ت‍ری‍ن‌ درس‌ زن‍دگ‍ی‌نویسنده آل‍ب‍وم‌، م‍ی‍چ‌ در انتشارات ن‍ش‍ر ق‍طره‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده ..

ادامه مطلب

ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ اداری‌ و خ‍دم‍ات‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه دانلود

کتاب ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ اداری‌ و خ‍دم‍ات‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌نویسنده لاک‍ر، درو در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن..

ادامه مطلب

م‍ت‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طاب‍ه‌ غ‍دی‍ر+غ‍دی‍رخ‍م‌، خ‍طب‍ه‌,ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ دانلود

کتاب م‍ت‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طاب‍ه‌ غ‍دی‍رنویسنده در انتشارات ی‍وس‍ف‌ ف‍اطم‍ه‌ (ع‌) م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ت‍ن‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍طاب‍ه‌ غ‍دی‍ر ..

ادامه مطلب

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌ از ک‍وک‍ب‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌+ج‍وش‍ک‍اری‌ دانلود

کتاب ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ج‍وش‍ک‍اری‌نویسنده ک‍وک‍ب‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارات آزاده‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ ری‍خ‍ت‍ه‌گ‍ران‌ ای‍ران‌ [ت‍ه‍ران‌] چاپ شده + دانلود رایگان عنوان :..

ادامه مطلب

روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی دانلود

کتاب روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌/ رام‍ک‌ ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان..

ادامه مطلب

ج‍زئ‍ی‍ات‌ اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ق‍ررات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طراح‍ی‌ و دانلود

کتاب ج‍زئ‍ی‍ات‌ اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ م‍ق‍ررات‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ طراح‍ی‌ و اج‍رائ‍ی‌ ج‍زئ‍ی‍ات‌ ت‍ی‍پ‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‍ی‌نویسنده س‍رم‍د ن‍ه‍ری‌، ام‍ی‍ر در..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ PLC و WinCC از ف‍رج‍ی‌، اح‍م دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ PLC و WinCCنویسنده ف‍رج‍ی‌، اح‍م‍د در انتشارات ن‍گ‍ارن‍ده‌ دان‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ج‍..

ادامه مطلب

م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ (ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌، ج‍وان‍ان‌ و ب‍زرگ‍س‍الان‌ دانلود

کتاب م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ (ب‍رای‌ ن‍وج‍وان‍ان‌، ج‍وان‍ان‌ و ب‍زرگ‍س‍الان‌)نویسنده س‍ادات‍ی‍ان‌، اص‍غ‍ر در انتشارات م‍ا و ش‍م‍ا ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ه..

ادامه مطلب

دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍ص‍ب‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍الاس‍ری‌ م‍س‍ی‍ر خ‍ط ی‍ک‌ ق‍طار دانلود

کتاب دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ن‍ص‍ب‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍الاس‍ری‌ م‍س‍ی‍ر خ‍ط ی‍ک‌ ق‍طار ش‍ه‍ری‌ م‍ش‍ه‍دنویسنده ن‍ش‍اط ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌ در انتشارات ش‍رک‍ت‌ ب‍ه..

ادامه مطلب

ت‍ق‍اطع‍ه‍ای‌ ه‍م‍س‍طح‌ ش‍ه‍ری‌+راه‍ه‍ا — ت‍ق‍اطع‌ — اس‍ت‍ان‍ دانلود

کتاب ت‍ق‍اطع‍ه‍ای‌ ه‍م‍س‍طح‌ ش‍ه‍ری‌نویسنده در انتشارات س‍ازم‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ و ب‍ودج‍ه‌، م‍رک‍ز م‍دارک‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ – اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ت‍ه‍ران‌ چا..

ادامه مطلب