دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

زن‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا گ‍رگ‍ه‍ا م‍ی‌ دون‍د از اس‍ت‍ی‍س‌، ک‍لاری‍س‍ا پ‍ی‍ن‍ک‍ولا+زن دانلود

کتاب زن‍ان‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا گ‍رگ‍ه‍ا م‍ی‌ دون‍دنویسنده اس‍ت‍ی‍س‌، ک‍لاری‍س‍ا پ‍ی‍ن‍ک‍ولا در انتشارات پ‍ی‍ک‍ان‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ز..

ادامه مطلب

ب‍ودج‍ه‌، ازس‍ری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر س‍ری‍ع‌ م‍دی‍ر از ج‍ی‌، راس‌+ب‍ودج‍ه‌ ب‍از دانلود

کتاب ب‍ودج‍ه‌، ازس‍ری‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ت‍ف‍ک‍ر س‍ری‍ع‌ م‍دی‍رنویسنده ج‍ی‌، راس‌ در انتشارات ق‍دی‍ان‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍ودج‍ه‌..

ادامه مطلب

۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک دانلود

کتاب ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] ق‍ان‍ون‌ ان‍ک‍ارن‍اپ‍ذی‍ر ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ج‍ل‍د ش‍ش‍م‌)نویسنده ام‍ی‍ران‌، ح‍ی‍در در انتشارات ام‍ی‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود ر..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د در Catia دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ب‍اح‍ث‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌ طراح‍ی‌، س‍اخ‍ت‌ و ت‍ول‍ی‍د در Catia [ک‍ت‍ی‍ا]نویسنده ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، ن‍ی‍م‍ا در انتشارات ع‍اب‍د، م‍ه‍رگ‍ان‌ ق‍ل‍م‌ ت‍..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ – ج‍ل‍د س‍وم‌ از ارب دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ق‍رارداده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍اخ‍ت‌ – ج‍ل‍د س‍وم‌نویسنده ارب‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا در انتشارات س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌. ق‍رارگ‍اه‌ ..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (۳) ن‍ص‍ب‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ آس‍ان‍س‍ور و پ‍ل‍ه‌ ب‍رق‍ی‌ (۳) ن‍ص‍ب‌ ت‍ج‍ه‍ی‍زات‌ م‍ک‍ان‍ی‍ک‍ی‌ آس‍ان‍س‍ورنویسنده ف‍ص‍ی‍ح‍ی‌، ای‍رج‌ در انتشارات ن‍وآور ت‍ه‍ران‌ چاپ شد..

ادامه مطلب

استناد نتانیاهو به یک سکه جعلی مورد تمسخر رسانه‌ها قرار داده شد

نخست وزیر اسرائیل با قرار دادن تصویر یک سکه بر روی صفحه فیس‌بوک خود، گفت ارتباط عمیقی بین مردم اسرائیل و قدس وجود دارد؛ سکه‌ای که بلافاصله معلوم شد تنها ۱۵..

ادامه مطلب

ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ دانلود

کتاب ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ از ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌+ن‍گ‍ران‍ی‌,م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ دانلود

کتاب آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌نویسنده ک‍ارن‍گ‍ی‌، دی‍ل‌ در انتشارات س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌ سرشناسه ..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ح‍ش‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۷۵ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ف‍ت دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ح‍ش‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ ت‍ع‍زی‍رات‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۷۵ [ ه‍زارو س‍ی‍ص‍دو ه‍ف‍ت‍ادو پ‍ن‍ج‌ ] ب‍ا ت‍وض‍ی‍ح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍واد ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ آراء ..

ادامه مطلب