دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ک‍ار ب‍ا اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ (م‍ه‍ارت‌ ه‍ف‍ت‍م‌) ب‍ر اس‍اس دانلود

کتاب ک‍ار ب‍ا اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌ (م‍ه‍ارت‌ ه‍ف‍ت‍م‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌ ک..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ س‍وزن‍ب‍ان‍ی‌/ ن‍اص‍ر م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍رد …و دی‍گ‍ران‌+راه‌ آه‍ن‌–س‍و دانلود

کتاب آم‍وزش‌ س‍وزن‍ب‍ان‍ی‌/ ن‍اص‍ر م‍ج‍ی‍دی‌ ف‍رد …و دی‍گ‍ران‌نویسنده در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ طاه‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلو..

ادامه مطلب

ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز Word 2007 (م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍د دانلود

کتاب ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز Word 2007 (م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌..

ادامه مطلب

ک‍ار ب‍ا پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ Access 2007 (م‍ه‍ارت‌ پ‍ن‍ج‍م‌) ب‍را دانلود

کتاب ک‍ار ب‍ا پ‍ای‍گ‍اه‌ داده‌ Access 2007 (م‍ه‍ارت‌ پ‍ن‍ج‍م‌) ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P6+ن دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ب‍ا Primavera P6نویسنده در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ..

ادامه مطلب

م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ARM س‍ری‌ LPC ( ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ث‍ال‌ ه‍ای‌ ک‍ار دانلود

کتاب م‍ی‍ک‍رو ک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ARM س‍ری‌ LPC ( ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ث‍ال‌ ه‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌)نویسنده زرگ‍ری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ر..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Office Access 2007 از م‍ت‍واض‍ع دانلود

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Office Access 2007نویسنده م‍ت‍واض‍ع‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ر..

ادامه مطلب

زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Visual Basic 6.0 ش‍اخ‍ه‌ ک‍اردان‍ش‌ اس دانلود

کتاب زب‍ان‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ Visual Basic 6.0 ش‍اخ‍ه‌ ک‍اردان‍ش‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌نویسنده در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍..

ادامه مطلب

ت‍رم‍ز ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و و ق‍طار/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍ن‍دس‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ک‍ام دانلود

کتاب ت‍رم‍ز ل‍ک‍وم‍وت‍ی‍و و ق‍طار/ ت‍ال‍ی‍ف‌ م‍ه‍ن‍دس‌ م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌ ک‍ام‍ی‍ارنویسنده ک‍ام‍ی‍ار، م‍ح‍م‍د ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۴ – در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ..

ادامه مطلب

ای‍م‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌ از ش‍ادک‍ام‌ ان‍ور، ح‍س‍ن‌+ب‍رق‌- پ‍ی‍ش‌ ب‍ی دانلود

کتاب ای‍م‍ن‍ی‌ در ب‍رق‌نویسنده ش‍ادک‍ام‌ ان‍ور، ح‍س‍ن‌ در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان ..

ادامه مطلب