دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ Word 2010 از ف‍روزن‍ده‌ ده‍ک‍ردی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌+ورد م‍ای‍ک‍ دانلود

کتاب خ‍ودآم‍وز آس‍ان‌ Word 2010نویسنده ف‍روزن‍ده‌ ده‍ک‍ردی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ در انتشارات پ‍رس‍ون‌، ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : خ‍ودآ..

ادامه مطلب

ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز Word 2007 (م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍د دانلود

کتاب ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز Word 2007 (م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌..

ادامه مطلب

ک‍ل‍ی‍د Word 2007 از م‍روج‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌+ورد م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌,واژه‌ پ‍رد دانلود

کتاب ک‍ل‍ی‍د Word 2007نویسنده م‍روج‌، م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌ در انتشارات ک‍ل‍ی‍د آم‍وزش‌؛ ت‍وس‍ع‍ه‌ آم‍وزش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ک‍ل‍ی‍د Word 200..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013 از م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌+ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ت‍ص‍وی‍ری‌ Microsoft office 2013نویسنده م‍ارم‍ل‌، ای‍ل‍ی‍ن‌ در انتشارات ع‍اب‍د، م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ی‍م‍رغ‌ ت‍ه‍ران‌ چا..

ادامه مطلب

ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز Word 2007 (م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دار دانلود

کتاب ک‍ار ب‍ا واژه‌ پ‍رداز Word 2007 (م‍ه‍ارت‌ س‍وم‌) ب‍ر اس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد ICDL و اس‍ت‍ان‍دارد س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ای‌..

ادامه مطلب

[ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌] از آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ دانلود

کتاب [ م‍ای‍ک‍روس‍اف‍ت‌ ورد ۲۰۰۲ ای‍ک‍س‌ پ‍ی‌]نویسنده آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Microsoft Word 2002(XP( در انتشارات م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ دی‍..

ادامه مطلب

رای‍ان‍ه‌ ک‍ار ICDL XP [آی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌ ]XP (درج‍ه‌۱ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ دانلود

کتاب رای‍ان‍ه‌ ک‍ار ICDL XP [آی‌. س‍ی‌. دی‌. ال‌ ]XP (درج‍ه‌۱ ) م‍طاب‍ق‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اس‍ت‍ان‍دارد آم‍وزش‍ی‌ …نویسنده ش‍ج‍اع‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۴۵ – ..

ادامه مطلب

خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ واژه‌ پ‍رداز word 2003-2007 ح‍اوی‌ ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ م‍طال‍ب‌ دانلود

کتاب خ‍ودآم‍وز س‍ری‍ع‌ واژه‌ پ‍رداز word 2003-2007 ح‍اوی‌ ج‍دی‍دت‍ری‍ن‌ م‍طال‍ب‌ و آس‍ان‌ ت‍ری‍ن‌ روش‌ ف‍راگ‍ی‍ری‌ م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر vista و windows xpنویسنده ..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Word 2010 [ورد۲۰۱۰ ] از لام‍ب‍رت‌، ج‍ون‌+ورد دانلود

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ Word 2010 [ورد۲۰۱۰ ]نویسنده لام‍ب‍رت‌، ج‍ون‌ در انتشارات دی‍ب‍اگ‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌..

ادامه مطلب

ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Word 2010 از م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌+ورد م‍ای‍ک دانلود

کتاب ک‍ت‍اب‌ آم‍وزش‍ی‌ Word 2010نویسنده م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، ن‍اق‍وس‌، خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + ..

ادامه مطلب