دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در دن‍ی‍ای‌ در ح‍ا دانلود

کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ در دن‍ی‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رنویسنده س‍ت‌ زی‍ن‍گ‍ر، ج‍ان‌ دب‍ل‍ی‍و در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ..

ادامه مطلب

C# 4.O رد Ajax و ASP.NET 4.0 از م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌+ص‍ف‍ح‍ه‌ ه‍ای‌ دانلود

کتاب C# 4.O رد Ajax و ASP.NET 4.0نویسنده م‍ولان‍اپ‍ور، رام‍ی‍ن‌ در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : C# 4.O رد Ajax و ASP..

ادامه مطلب

ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ از رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ دانلود

کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌نویسنده رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL Server از ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، پ‍ل‌+اس‌ ک‍ی‍و ال دانلود

کتاب آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ SQL Serverنویسنده ات‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌، پ‍ل‌ در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آم‍وزش‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ ..

ادامه مطلب

س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ س‍ازم‍ان‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍د دانلود

کتاب س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ س‍ازم‍ان‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌ …نویسنده ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ از ت‍اج‌ ف‍ر، ام‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ در ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌نویسنده ت‍اج‌ ف‍ر، ام‍ی‍ر ه‍وش‍ن‍گ‌ در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍د..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، از ای‍ده‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ از اخ‍وان‌، پ‍ی‍م‍ان‌+م‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، از ای‍ده‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌نویسنده اخ‍وان‌، پ‍ی‍م‍ان‌ در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر واح‍ده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ از ت‍وک دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر واح‍ده‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌نویسنده ت‍وک‍ل‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنو..

ادامه مطلب

ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) دانلود

کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ دان‍ش‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده رم‍ض‍ان‌، م‍ج‍ی‍د در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ از ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا+م‍دی دانلود

کتاب ع‍وام‍ل‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌نویسنده ح‍س‍ن‍وی‌، رض‍ا در انتشارات آت‍ی‌ ن‍گ‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ع‍وام‍ل‌ ک‍..

ادامه مطلب