دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ه‍ف‍ت‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از س‍ای‍م‍ون‍ز، راب‍رت‌+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍را دانلود

کتاب ه‍ف‍ت‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌نویسنده س‍ای‍م‍ون‍ز، راب‍رت‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ه‍ف‍ت‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‍را..

ادامه مطلب

خ‍ل‍ق‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار از اوس‍ت‍روال‍در، ال‍ک‍س‍ان‍در+ب‍رن‍ام دانلود

کتاب خ‍ل‍ق‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ارنویسنده اوس‍ت‍روال‍در، ال‍ک‍س‍ان‍در در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : خ‍ل‍ق‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک..

ادامه مطلب

ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,ره‍ب‍ری‌ دانلود

کتاب ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌نویسنده در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ سرشناسه – شخص :..

ادامه مطلب

اس‍ت‍رات‍ژی‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ آب‍ی‌ از ک‍ی‍م‌، دب‍ل‍ی‍و. چ‍ان‌+ف‍راورده‌ ه دانلود

کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ آب‍ی‌نویسنده ک‍ی‍م‌، دب‍ل‍ی‍و. چ‍ان‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : اس‍ت‍رات..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد+ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌,س‍ازم‍ان‍د دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردنویسنده در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد سرشناسه – شخص ..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و غ‍ی‍را دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌نویسنده ب‍رای‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ور در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍رن‍ام‍ه‌ ر..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و غ‍ی‍ران‍ت‍ف‍اع‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ب‍رای‍س‍ون‌، ج‍ان‌ م‍ور در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود را..

ادامه مطلب

PMBOK در ع‍م‍ل‌ از س‍الادی‍س‌، ف‍ران‍ک‌ پ‍ی‌+م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا دانلود

کتاب PMBOK در ع‍م‍ل‌نویسنده س‍الادی‍س‌، ف‍ران‍ک‌ پ‍ی‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : PMBOK در ع‍م‍ل‌ سرشنا..

ادامه مطلب

چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ از وس‍ت‍ل‍ن‍د، ج‍ی‍س‍ون‌+م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ ه‍ا دانلود

کتاب چ‍رخ‍ه‌ ع‍م‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌نویسنده وس‍ت‍ل‍ن‍د، ج‍ی‍س‍ون‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : چ‍رخ‍ه‌ ع‍..

ادامه مطلب