دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

PMBOK‎ در ع‍م‍ل‌ )ن‍س‍خ‍ه‌ ۲‬){ از س‍الادی‍س‌، ف‍ران‍ک‌ پ‍ی‌+م‍دی‍ری‍ دانلود

کتاب PMBOK‎ در ع‍م‍ل‌ )ن‍س‍خ‍ه‌ ۲‬){نویسنده س‍الادی‍س‌، ف‍ران‍ک‌ پ‍ی‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : PMBOK‎ در ع‍م‍ل‌ )..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ن‍خ‍س‍ه‌۲ )+ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ان‍دازه‌ دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ن‍خ‍س‍ه‌۲ )نویسنده در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ن‍خ‍س‍ه‌۲ ) ..

ادامه مطلب

ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌ از م‍وب‍ری‌، ج دانلود

کتاب ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ اطم‍ی‍ن‍ان‌نویسنده م‍وب‍ری‌، ج‍ان‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ن‍گ..

ادامه مطلب

ن‍ق‍ش‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ از ک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌. اس‌+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ دانلود

کتاب ن‍ق‍ش‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌نویسنده ک‍اپ‍لان‌، راب‍رت‌. اس‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ن‍ق‍ش‍ه‌ اس‍ت‍رات‍ژی‌ سرشناسه ..

ادامه مطلب

اس‍ت‍ان‍دارد ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ب‍رآورد در پ‍روژه‌+م‍دی‍ری دانلود

کتاب اس‍ت‍ان‍دارد ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ ان‍ج‍ام‌ ب‍رآورد در پ‍روژه‌نویسنده در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : اس‍ت‍ان..

ادامه مطلب

ه‍ف‍ت‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از س‍ای‍م‍ون‍ز، راب‍رت‌+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍را دانلود

کتاب ه‍ف‍ت‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌نویسنده س‍ای‍م‍ون‍ز، راب‍رت‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ه‍ف‍ت‌ پ‍رس‍ش‌ اس‍ت‍را..

ادامه مطلب

خ‍ل‍ق‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار از اوس‍ت‍روال‍در، ال‍ک‍س‍ان‍در+ب‍رن‍ام دانلود

کتاب خ‍ل‍ق‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ارنویسنده اوس‍ت‍روال‍در، ال‍ک‍س‍ان‍در در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : خ‍ل‍ق‌ م‍دل‌ ک‍س‍ب‌ و ک..

ادامه مطلب

ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌,ره‍ب‍ری‌ دانلود

کتاب ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌نویسنده در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍ف‍ک‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ سرشناسه – شخص :..

ادامه مطلب

اس‍ت‍رات‍ژی‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ آب‍ی‌ از ک‍ی‍م‌، دب‍ل‍ی‍و. چ‍ان‌+ف‍راورده‌ ه دانلود

کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‌ اق‍ی‍ان‍وس‌ آب‍ی‌نویسنده ک‍ی‍م‌، دب‍ل‍ی‍و. چ‍ان‌ در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : اس‍ت‍رات..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد+ب‍ه‍ره‌ وری‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ – ان‍دازه‌ گ‍ی‍ری‌,س‍ازم‍ان‍د دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍ردنویسنده در انتشارات آری‍ان‍ا ق‍ل‍م‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد سرشناسه – شخص ..

ادامه مطلب