دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

راه‍ن‍م‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ت‍ع‍ا دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد س‍ازم‍ان‌ ب‍راس‍اس‌ م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ EFQM (ای‌ اف‌ ک‍ی‍و ام‌) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از م‍ن‍طق‌ رادار/ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ از دان‍ش‍ک‍ده‌ م‍..

ادامه مطلب

طرح‌ ارزش‌ آف‍ری‍ن‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از اول‍ری‍چ‌، دی‍ دانلود

کتاب طرح‌ ارزش‌ آف‍ری‍ن‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌نویسنده اول‍ری‍چ‌، دی‍وی‍د در انتشارات آه‍ار ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : طرح‌ ارزش‌ آف‍ری‍ن‍ی..

ادامه مطلب

ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ از خ‍وش‌ ال‍ح‍ان‌.ف‍ری‍د+ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍ دانلود

کتاب ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍رم‍ای‍ه‌نویسنده خ‍وش‌ ال‍ح‍ان‌.ف‍ری‍د در انتشارات آه‍ار ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍ه‍ره‌ وری‌ س‍رم‍ای‍ه‌ سرشناسه ̵..

ادامه مطلب