دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ (ال‍گ‍وه‍ا و ف‍ن‍ون‌) از ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌، ک‍ور دانلود

کتاب ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ (ال‍گ‍وه‍ا و ف‍ن‍ون‌)نویسنده ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌، ک‍ورش‌ در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وز..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌ از س‍ی‍ف‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، ف‍ران‍ک‌+ش‍ه‍ دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ش‍ه‍ری‌نویسنده س‍ی‍ف‌ ال‍دی‍ن‍ی‌، ف‍ران‍ک‌ در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍ز..

ادامه مطلب

ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ (م‍س‍ال‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ دانلود

کتاب ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ (م‍س‍ال‍ه‌ ی‍اب‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و اول‍وی‍ت‌ ب‍ن‍دی‌ طرح‌ ه‍ای‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌ وی‍ژه‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ واح‍ده‍ای‌ پ‍ژوه‍ش..

ادامه مطلب

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ از ک‍رک‌ پ دانلود

کتاب ارزش‍ی‍اب‍ی‌ اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌نویسنده ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌، دون‍ال‍د ال‌ در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عن..

ادامه مطلب

ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ورزش‍ک‍اران‌ از ک‍ش‍اورز، ع‍ل‍ی‌+ورزش‍ک‍اران‌ – ت دانلود

کتاب ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژی‍م‌ غ‍ذای‍ی‌ ورزش‍ک‍اران‌نویسنده ک‍ش‍اورز، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍غ‍ذی‍ه‌ و رژ..

ادامه مطلب

ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ روش‌ ه‍ا، اب‍زاره‍ا و ف‍ن‍ون‌ از ب‍ارب‍ازت‌، دانلود

کتاب ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آم‍وزش‍ی‌ روش‌ ه‍ا، اب‍زاره‍ا و ف‍ن‍ون‌نویسنده ب‍ارب‍ازت‌، ج‍ی‍ن‌ در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ن‍ی‍ازس‍ن‍ج‍ی‌ آ..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ورزش‌ از آذری‍ان‍ی‌، اح‍م‍د+ت‍رب‍ی‍ دانلود

کتاب اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌ و ورزش‌نویسنده آذری‍ان‍ی‌، اح‍م‍د در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ..

ادامه مطلب

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍ دانلود

کتاب ارزش‍ی‍اب‍ی‌ و اث‍رب‍خ‍ش‍ی‌ دوره‌ ه‍ای‌ آم‍وزش‌ (ب‍ر اس‍اس‌ ال‍گ‍وی‌ ک‍رک‌ پ‍ات‍ری‍ک‌)نویسنده ف‍ت‍ح‍ی‌ واج‍ارگ‍اه‌، ک‍ورش‌ در انتشارات آی‍ی‍ژ ت‍ه‍ران..

ادامه مطلب