دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد ارزی‍اب‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌+ب‍ه دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ت‍ان‍دارد ارزی‍اب‍ی‌ ای‍م‍ن‍ی‌ و س‍لام‍ت‌ ح‍رف‍ه‌ ای‌نویسنده در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

ت‍ع‍ال‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ارزی‍اب‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ب‍ه‍ب‍ود از دانلود

کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌، ارزی‍اب‍ی‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ب‍ه‍ب‍ودنویسنده ق‍ل‍ی‍چ‌ ل‍ی‌، ب‍ه‍روز، ۱۳۵۰ – در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ س..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ISO 14001:2008+م‍ح‍ی‍ دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ زی‍س‍ت‌ م‍ح‍ی‍طی‌ ISO 14001:2008نویسنده در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان..

ادامه مطلب

ت‍ص‍وی‍ر روی‌ آب‌، ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ره‌ ت‍وش‍ه‌ و ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ از ص دانلود

کتاب ت‍ص‍وی‍ر روی‌ آب‌، ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ره‌ ت‍وش‍ه‌ و ش‍ای‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌نویسنده ص‍اب‍ر، داود، ۱۳۵۰ – در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوا..

ادامه مطلب

ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا، ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری دانلود

کتاب ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ه‍ا، ال‍گ‍وی‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ ب‍ن‍ی‍اد اروپ‍ای‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌) EFQM(نویسنده در انتشارات ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍رآم‍د ت‍ه‍ران‌ ..

ادامه مطلب