دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی دانلود

کتاب روش‌ ارائ‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ق‍ی‍م‍ت‌ در پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌/ رام‍ک‌ ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، ب‍ه‌ س‍ف‍ارش‌ س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍ان‌ ک‍رم‍ان..

ادامه مطلب

م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ پ‍ی‍م‍ان‌ از ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، رام‍ک‌+ق‍رارداده‍ا دانلود

کتاب م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ پ‍ی‍م‍ان‌نویسنده ح‍م‍ی‍دی‌ ج‍و، رام‍ک‌ در انتشارات ان‍ص‍اری‌ ق‍م‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ک‍ات‍ب‍ات‌ پ‍ی‍م‍ان‌ سرشناسه – شخص : ح‍..

ادامه مطلب