دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ از ه‍ادس‍ن‌، ج‍ دانلود

کتاب م‍ک‍ان‍ی‍ک‌ س‍ن‍گ‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌نویسنده ه‍ادس‍ن‌، ج‍ان‌ ا در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر: س‍..

ادامه مطلب

ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ان‍ب‍وه‌ ش‍ه‍ری‌ از ن‍وج‍و دانلود

کتاب ان‍ت‍خ‍اب‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ان‍ب‍وه‌ ش‍ه‍ری‌نویسنده ن‍وج‍وان‌ ی‍ول‍ق‍ون‍ل‍و، ک‍اظم‌ در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ا..

ادامه مطلب

ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ س‍پ‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از م‍ی‍دل‌، ب‍ر دانلود

کتاب ت‍ون‍ل‍س‍ازی‌ م‍ک‍ان‍ی‍زه‌ س‍پ‍ری‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده م‍ی‍دل‌، ب‍رن‍ارد در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ت‍ع‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دا..

ادامه مطلب

دی‍واره‍ای‌ م‍ی‍خ‌ ک‍وب‍ی‌ ش‍ده‌+م‍ی‍خ‌ ک‍وب‍ی‌ خ‍اک‌,دی‍واره‍ای‌ ح‍ا دانلود

کتاب دی‍واره‍ای‌ م‍ی‍خ‌ ک‍وب‍ی‌ ش‍ده‌نویسنده در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : دی‍واره‍ای‌ ..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ری‍ل‍ی‌ از ن دانلود

کتاب اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ری‍ل‍ی‌نویسنده ن‍ص‍ر، اص‍غ‍ر در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌..

ادامه مطلب

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ه‍ا (روش‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍ات‍ری‍س‍ی‌) از اخ‍وان دانلود

کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ازه‌ه‍ا (روش‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ و م‍ات‍ری‍س‍ی‌)نویسنده اخ‍وان‌ ل‍ی‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۸ – در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ ه‍ا از داودپ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ ه‍انویسنده داودپ‍ور، ح‍م‍ی‍د در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍ر ک‍ب‍ی..

ادامه مطلب

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار دانلود

کتاب ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ پ‍ای‍داری‌ زی‍رزم‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ن‍رم‌ اف‍زار Flac 3Dنویسنده ق‍اس‍م‌ پ‍ور، ن‍ادر در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ دانلود

کتاب اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ت‍رم‍ز در وس‍ائ‍ط ن‍ق‍ل‍ی‍ه‌ ری‍ل‍ی‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ن‍ص‍ر، اص‍غ‍ر در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح..

ادامه مطلب

ن‍رم‌ اف‍زار FLAC [اف‌ ال‌ ای‌ س‍ی‌] از خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و، ف‍رش دانلود

کتاب ن‍رم‌ اف‍زار FLAC [اف‌ ال‌ ای‌ س‍ی‌]نویسنده خ‍داب‍ن‍ده‌ ل‍و، ف‍رش‍ی‍د در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌، واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر ت‍ه‍ران..

ادامه مطلب