دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ (ک‍ارب‍رد روش‍ه‍ای‌ س‍ی‌ پ‍ی‌ ام‌، پ‍رت‌، گ‍رت‌ و پ‍ی‌ ان‌)نویسنده ح‍اج‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات ج‍ه‍..

ادامه مطلب

آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC)(+آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف دانلود

کتاب آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ AISC)(نویسنده در انتشارات ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ واح‍د ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ اص‍ف‍ه‍ان‌ چاپ شده + دانلود را..

ادامه مطلب