دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ AutoCAD 2012 از م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌+ات‍وک‍د (ب‍رن‍ دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ AutoCAD 2012نویسنده م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: زان‍ی‍س‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ Cisco CCNA Security 640-553 از دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ Cisco CCNA Security 640-553نویسنده ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: ..

ادامه مطلب

AutoCAD Electrical از م‍رزان‍ی‌، س‍ی‍داح‍س‍ان‌+ات‍وک‍د ال‍ک‍ت‍ری‍ک‍ال‌,ب‍رق‌ دانلود

کتاب AutoCAD Electricalنویسنده م‍رزان‍ی‌، س‍ی‍داح‍س‍ان‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ه‍ر..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813 از ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ CCNP Switch 642-813نویسنده ح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ پ‍ور، م‍س‍ع‍ود در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ن‍اق‍وس‌:..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Revit architecture از م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د+م‍ دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Revit architectureنویسنده م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍د در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز، زان‍ی‍س‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل..

ادامه مطلب

SQL Server 2005 ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ م‍ب‍ت‍دی‌ ت‍ا ح‍رف‍ه‌ دانلود

کتاب SQL Server 2005 ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ان‌ م‍ب‍ت‍دی‌ ت‍ا ح‍رف‍ه‌ ای‌نویسنده دی‍وس‍ان‌، راب‍ی‍ن‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: واژ..

ادامه مطلب

روش‍ی‌ ن‍و در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍رارت‌ م‍رک‍ دانلود

کتاب روش‍ی‌ ن‍و در م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ و طراح‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌ و ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ن‍رم‌ اف‍زارنویسنده س‍ل‍ح‍ش‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشا..

ادامه مطلب

۳۰۱[س‍ی‍ص‍د و ی‍ک‌] م‍دار از ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍س‌، ال‍ک‍ت‍ور+م‍داره‍ای‌ دانلود

کتاب ۳۰۱[س‍ی‍ص‍د و ی‍ک‌] م‍دارنویسنده ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍س‌، ال‍ک‍ت‍ور در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ..

ادامه مطلب

۳۰۰[س‍ی‍ص‍د] م‍دار از ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍س‌، ال‍ک‍ت‍ور+م‍داره‍ای‌ ال‍ دانلود

کتاب ۳۰۰[س‍ی‍ص‍د] م‍دارنویسنده ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍س‌، ال‍ک‍ت‍ور در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن‍ش‍ر ک‍ی‍ان‌ رای‍ان‍ه‌ س‍ب‍ز: ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ارب‍ردی‌ Primavera 6 ن‍رم‌ اف‍زار ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌، ک‍ن‍ت‍رل‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌نویسنده ک‍رون‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ در انتشارات خ‍دم‍ات‌ ن..

ادامه مطلب