دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ارت‍ع‍اش‍ات‌ و ام‍واج‌ از ف‍رن‍چ‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۲۰ -+ارت‍ع‍اش‌, دانلود

کتاب ارت‍ع‍اش‍ات‌ و ام‍واج‌نویسنده ف‍رن‍چ‌، آن‍ت‍ون‍ی‌ ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۲۰ – در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ [ت‍ه‍ران‌] چاپ شده +..

ادامه مطلب

ب‍ا ش‍ه‍ر و م‍ن‍طق‍ه‌ در ای‍ران‌ از ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳ دانلود

کتاب ب‍ا ش‍ه‍ر و م‍ن‍طق‍ه‌ در ای‍ران‌نویسنده ش‍ی‍ع‍ه‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۲۸ – در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + د..

ادامه مطلب

ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ارب‍ردی‌ از ح‍ق‌ج‍و، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۴ -+پ‍ای‍گ‍ دانلود

کتاب ب‍ان‍ک‌ اطلاع‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ارب‍ردی‌نویسنده ح‍ق‌ج‍و، م‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۳۴ – در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ان‍ت‍ش‍ا..

ادامه مطلب

ه‍واک‍ش‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍ا از اس‍ب‍رن‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌+ت‍ه‍وی‍ه‌ دانلود

کتاب ه‍واک‍ش‌ ه‍ای‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ و ک‍ارب‍رد آن‍ه‍انویسنده اس‍ب‍رن‌ ، وی‍ل‍ی‍ام‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ع..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ ت‍ب‍ری‍د: طراح‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍رد ک‍ن‍ن‍ده‌ = دانلود

کتاب اص‍ول‌ ت‍ب‍ری‍د: طراح‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ س‍رد ک‍ن‍ن‍ده‌ = Princoples of refrigerationنویسنده داس‍ت‌، روی‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن..

ادامه مطلب

روش‍ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ خ‍ط آه‍ن‌ از ذاک‍ری‌ س‍ردرودی‌، ج‍ب‍ار ع دانلود

کتاب روش‍ه‍ای‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ خ‍ط آه‍ن‌نویسنده ذاک‍ری‌ س‍ردرودی‌، ج‍ب‍ار ع‍ل‍ی‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان ..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌ از ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، م‍س دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ح‍م‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌ ری‍ل‍ی‌نویسنده ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌: راه‌آه‍ن‌ راه‌ دور – راه‌آه‍ن‌ س‍ری‍ع‌ال‍س‍ دانلود

کتاب اص‍ول‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ راه‌آه‍ن‌: راه‌آه‍ن‌ راه‌ دور – راه‌آه‍ن‌ س‍ری‍ع‌ال‍س‍ی‍ر و س‍ب‍ک‌ ش‍ه‍ری‌ – ت‍رام‍وانویسنده ف‍ی‍دل‍ر، ی‍وآخ‍ی‍م‌، ۱۹۲۹ – در انتشارات دا..

ادامه مطلب

دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ (ج‍ل‍د اول‌) دانلود

کتاب دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ و پ‍ای‍داری‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ق‍درت‌ (ج‍ل‍د اول‌)نویسنده م‍اچ‍وف‍س‍ک‍ی‌، ی‍ان‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌، م‍رک‍ز ا..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ از ق‍دوس‍ی‌، پ‍روی‍ز+م‍دی دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ و ک‍ن‍ت‍رل‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌نویسنده ق‍دوس‍ی‌، پ‍روی‍ز در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍م‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌ ای‍ران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود ر..

ادامه مطلب