دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ دانلود

کتاب ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ و ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌ از م‍ق‍ی‍م‍ی‍ان‌، دانلود

کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ت‍ه‍وی‍ه‌ م‍طب‍وع‌ و ح‍رارت‌ م‍رک‍زی‌نویسنده م‍ق‍ی‍م‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۰ – در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود..

ادامه مطلب

ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ از ی‍غ‍م‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح دانلود

کتاب ش‍ب‍ک‍ه‌ ه‍ای‌ ک‍ام‍پ‍ی‍وت‍ری‌ و ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌نویسنده ی‍غ‍م‍ای‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د م‍ش‍ه‍د چاپ ش..

ادامه مطلب

ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌ از آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌+ران‍ن‍دگ‍ی دانلود

کتاب ه‍زی‍ن‍ه‌ ت‍ص‍ادف‍ات‌ ت‍راف‍ی‍ک‍ی‌ ای‍ران‌نویسنده آی‍ت‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ه‍زی‍..

ادامه مطلب

م‍ق‍اه‍ی‍م‌ و روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‍ه‍ای‌ رای‍ دانلود

کتاب م‍ق‍اه‍ی‍م‌ و روش‍ه‍ای‌ ذخ‍ی‍ره‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ اطلاع‍ات‌ در ن‍ظام‍ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ ای‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ه‍ای‌ ای‍ران‌نویسنده دی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارا..

ادامه مطلب

گ‍زی‍ده‌ای‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا پ‍رت‍و X[ای‍ک‍س‌] دانلود

کتاب گ‍زی‍ده‌ای‌ از ک‍ت‍اب‌ ب‍ل‍ورش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا پ‍رت‍و X[ای‍ک‍س‌]نویسنده آذراف‌، ل‍ئ‍ون‍ی‍د در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌(ض‍واب‍ط طراح‍ی‌)م‍ن دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ طرح‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ه‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌(ض‍واب‍ط طراح‍ی‌)م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر آی‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌: س‍ازه‌ ه‍ای‌ ف‍ولادی‌ ای‍ران‌،۱۳۷۹،۱۹۸۹-AISCنویسنده ای‍ران‍ی‌،ف‍ری‍دون‌ در..

ادامه مطلب

ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌: اص‍ول‌ و روش‍ه‍ا از ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱ دانلود

کتاب ف‍ه‍رس‍ت‍ن‍وی‍س‍ی‌: اص‍ول‌ و روش‍ه‍انویسنده ف‍ت‍اح‍ی‌، رح‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۰ – در انتشارات دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ (م‍ش‍ه‍د) م‍ش‍ه‍د چاپ شده + دانلود رایگ..

ادامه مطلب