دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ (روی‍ک‍رده‍ا، ال‍گ‍و دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ (روی‍ک‍رده‍ا، ال‍گ‍وه‍ا، راه‍ب‍رده‍ا، ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ا و ارزی‍اب‍ی‌)نویسنده اح‍م‍دی‌، پ‍روی‍ز در انتشارات دف..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ ام‍ور م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ور+س‍ازم‍ان دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ س‍ازم‍ان‌ ام‍ور م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ ک‍ش‍ورنویسنده در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب..

ادامه مطلب

رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌ از راب‍ی‍ن‍ز، ات‍ی‍ف‍ن‌ پ‍ی‌+رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌,م‍دی دانلود

کتاب رف‍ت‍ار س‍ازم‍ان‍ی‌نویسنده راب‍ی‍ن‍ز، ات‍ی‍ف‍ن‌ پ‍ی‌ در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : رف‍ت‍ار س‍ازم..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ از اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د+م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌نویسنده اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ سرشناسه – ..

ادامه مطلب

اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌،اج‍را و اث‍ر از ب‍ام‍ب‍رگ‍ر، پ‍ی دانلود

کتاب اس‍ت‍رات‍ژی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌،اج‍را و اث‍رنویسنده ب‍ام‍ب‍رگ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عن..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‌) از اع‍راب‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‌)نویسنده اع‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‌)نویسنده آرم‍س‍ت‍ران‍گ‌، م‍ای‍ک‍ل‌ در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ از دی‍وی‍د، ف‍رد آر+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌نویسنده دی‍وی‍د، ف‍رد آر در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ ) از دی‍وی‍د، ف‍رد آر+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده دی‍وی‍د، ف‍رد آر در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی..

ادامه مطلب

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌ از اس‍ت‍ری‍ن‍گ‍ر، ارن‍س‍ت‌+خ‍دم‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ – ت‍ح‍ق‍ی دانلود

کتاب ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م‍ل‍ی‌نویسنده اس‍ت‍ری‍ن‍گ‍ر، ارن‍س‍ت‌ در انتشارات دف‍ت‍ر پ‍ژوه‍ش‌ ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ع‍م..

ادامه مطلب