دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و پ‍وی‍ای‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌؛ چ‍ال‍ش‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ و پ‍وی‍ای‍ی‌ س‍ازم‍ان‍ی‌؛ چ‍ال‍ش‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ (ج‍ل‍د اول‌)نویسنده اس‍ت‍ی‍س‍ی‌، رال‍ف‌ دی‌ در انتشارات دوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگ..

ادامه مطلب

روش‍ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌ از س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰ – ، دانلود

کتاب روش‍ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ و م‍طال‍ع‍ه‌نویسنده س‍ی‍ف‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۲۰ – ، گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌ در انتشارات دوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده +..

ادامه مطلب

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار، رف‍اه‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌+ک‍ار – ق‍وان‍ی‍ن‌ و دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار، رف‍اه‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌نویسنده در انتشارات دوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ت‍ج‍اری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌: ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ت‍ج‍اری‌ و ب‍ازرگ‍ان‍ی‌: ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ …نویسنده در انتشارات دوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوا..

ادامه مطلب

ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۹۰ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور م‍ص‍وب‌ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ م‍ج‍ل‍س‌ ش دانلود

کتاب ق‍ان‍ون‌ ب‍ودج‍ه‌ س‍ال‌ ۱۳۹۰ ک‍ل‌ ک‍ش‍ور م‍ص‍وب‌ ۱۳۹۰/۰۲/۱۹ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌ …نویسنده در انتشارات دوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلو..

ادامه مطلب

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌: ق‍ان‍ون‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌: ق‍ان‍ون‌ رس‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍خ‍ل‍ف‍ات‌ اداری‌…نویسنده ای‍ران‌. ق‍وان‍ی‍ن‌ و اح‍ک‍ام‌..

ادامه مطلب

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ک‍ار و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ق‍ان‍ون‌ ک‍ار، ق‍ان‍ون‌ ب‍ی‍م‍ه‌ ب‍ی‍ک‍اری‌ … ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ن‍ام‍ه‌ه‍ا، دس‍ت‍ورال‍ع‍ل‍..

ادامه مطلب

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ رف‍اه‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ رف‍اه‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا…نویسنده در انتشارات ..

ادامه مطلب

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍م‍ه‌+ب‍ی‍م‍ه‌ – ق‍وان‍ دانلود

کتاب م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی‍م‍ه‌نویسنده در انتشارات دوران‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ب‍ی..

ادامه مطلب

ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ رف‍اه‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دانلود

کتاب ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ رف‍اه‌ و ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا آئ‍ی‍ن‌ ن‍ام‍ه‌ ه‍ا، دس‍ت‍ورال‍ع‍م‍ل‌ ه‍ا… (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده ..

ادامه مطلب