دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ش‍رک‍ت‌ آق‍ای‌ ظف‍رم‍ن‍د از ن‍ظاف‍ت‍ی‌، ن‍وی‍د+م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ش‍رک‍ت‌ آق‍ای‌ ظف‍رم‍ن‍دنویسنده ن‍ظاف‍ت‍ی‌، ن‍وی‍د در انتشارات س‍ارگ‍ل‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍..

ادامه مطلب

دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍وی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ دانلود

کتاب دری‍چ‍ه‌ ای‌ ب‍ر م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍وی‍ن‌ م‍دی‍ری‍ت‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌)نویسنده اب‍ی‍ل‍ی‌، خ‍دای‍ار در انتشارات س‍ارگ‍ل‌ ت‍ه‍..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ل‍س‍ات‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍ی‍م‌ ه‍ی‍ن‍دل‌، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ع دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ل‍س‍ات‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍ی‍م‌ ه‍ی‍ن‍دل‌، م‍ت‍رج‍م‌ س‍ع‍ی‍د ع‍ل‍ی‍م‍ی‍رزای‍ی‌، وی‍راس‍ت‍ار س‍م‍ی‍ه‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ رادنویسنده ه‍ی‍ن‍دل‌، ت..

ادامه مطلب

م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍ی‍م‌ ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍ر ت دانلود

کتاب م‍ه‍ارت‌ ه‍ای‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌/ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ ت‍ی‍م‌ ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍رج‍م‍ه‌ ام‍ی‍ر ت‍وف‍ی‍ق‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ ا… ن‍ج‍ف‍ی‌نویسنده ه‍ی‍ن‍دل‌، ت‍ی‍م‌ در انتشارات س‍ارگ‍..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ای‍زن‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رده‍ا از ب‍م‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌+م‍دی‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ای‍زن‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رده‍انویسنده ب‍م‍ان‍ی‌، م‍ه‍ران‌ در انتشارات س‍ارگ‍ل‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی..

ادامه مطلب

ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ از ن‍وا، ری‍م‍ون‍د+آم‍وزش‌ ح‍ی‍ن‌ خ‍دم‍ت‌ دانلود

کتاب ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌نویسنده ن‍وا، ری‍م‍ون‍د در انتشارات س‍ارگ‍ل‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ سرشناسه ..

ادامه مطلب

ب‍ی‌ ان‍ض‍ب‍اطی‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍ا از ف‍رم‍ان‍ب‍ر، ام‍ دانلود

کتاب ب‍ی‌ ان‍ض‍ب‍اطی‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ در س‍ازم‍ان‌ ه‍انویسنده ف‍رم‍ان‍ب‍ر، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارات س‍ارگ‍ل‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ب‍ی‌ ان‍ض‍ب‍اطی‌ پ‍ن‍ه‍ان‌ در س..

ادامه مطلب

م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ع‍م‍وم‍ی‌ از ب‍ات‍ل‍ر، ای‍م‍ون‌+ان‍ت‍خ‍اب دانلود

کتاب م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر ان‍ت‍خ‍اب‌ ع‍م‍وم‍ی‌نویسنده ب‍ات‍ل‍ر، ای‍م‍ون‌ در انتشارات س‍ارگ‍ل‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ..

ادامه مطلب