دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ارزش‌ گ‍ذاری‌ دان‍ش‌ ف‍ن‍ی‌: اه‍م‍ی‍ت‌، روی‍ک‍رده‍ا و ش‍ی‍وه‌ پ‍ی‍ دانلود

کتاب ارزش‌ گ‍ذاری‌ دان‍ش‌ ف‍ن‍ی‌: اه‍م‍ی‍ت‌، روی‍ک‍رده‍ا و ش‍ی‍وه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌نویسنده ح‍اج‍ی‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍س‍ت‍رن‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود ..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ از دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌نویسنده ق‍ب‍ادی‌، ش‍ه‍لا در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دان..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍ظام‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍ظام‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و خ‍دم‍ات‌ (و م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر TPM)نویسنده س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د د..

ادامه مطلب

خ‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌ م‍ح‍ور+س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌,م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌, دانلود

کتاب خ‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌ م‍ح‍ورنویسنده در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : خ‍ل‍ق‌ س‍ا..

ادامه مطلب

اب‍زاره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ (ن‍گ‍رش‍ی‌ ک‍ارب‍رد دانلود

کتاب اب‍زاره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ (ن‍گ‍رش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌)نویسنده در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، م‍ش‍اوره‌ آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ه‍ران‌..

ادامه مطلب

پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‌ از س‍ن‍گ‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر ام‌+س‍ازم‍ان‍ده‍ی‌ ک‍ارآم دانلود

کتاب پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‌نویسنده س‍ن‍گ‍ه‌، پ‍ی‍ت‍ر ام‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : پ‍ن‍ج‍م‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‌ ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌) از دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ (اس‍ت‍رات‍ژی‌ ه‍ا، ک‍ارب‍رد و ال‍گ‍وه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌)نویسنده زم‍ردی‍ان‌، اص‍غ‍ر در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود..

ادامه مطلب

ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ اداری‌ و خ‍دم‍ات‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه دانلود

کتاب ت‍ف‍ک‍ر ن‍اب‌ در م‍ح‍ی‍ط ه‍ای‌ اداری‌ و خ‍دم‍ات‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌نویسنده لاک‍ر، درو در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد، راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد، راه‍ن‍م‍ای‌ م‍دی‍ران‌ ب‍رای‌ ارزی‍اب‍ی‌ و ب‍ه‍ب‍ود ع‍م‍ل‍ک‍رد ک‍ارک‍ن‍ان‌نویسنده اب‍وال‍ع‍لای‍ی‌، ب‍ه‍زاد در انتشارات س‍ا..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌ از ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر+م‍دی‍ری‍ت‌,م‍دی‍ری‍ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ م‍دی‍ری‍ت‌ در ۳۶ س‍اع‍ت‌نویسنده ب‍ی‍ت‍ل‌، ل‍س‍ت‍ر در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آم‍..

ادامه مطلب