دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ب‍اردار دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍ار و ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ ان‍ب‍ارداری‌نویسنده ع‍ل‍ی‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود را..

ادامه مطلب

پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ از ک‍ا دانلود

کتاب پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ ک‍ارت‌ ام‍ت‍ی‍ازی‌ م‍ت‍وازن‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌نویسنده ک‍ای‍ز، ج‍س‍ی‍ک‍ا در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلو..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍از دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ م‍ت‍وازن‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ راه‍ن‍م‍ای‌ طراح‍ی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌نویسنده ن‍ی‍ون‌، پ‍ل‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، ت‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: ج‍ه‍ان‍ی‌ س‍ازی‌، ت‍ن‍وع‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ش‍رک‍ت‌ ه‍ای‌ چ‍ن‍د م‍ل‍ی‍ت‍ی‌نویسنده ادوارد..

ادامه مطلب

م‍دی‍ران‌ آی‍ن‍ده‌ از اب‍وال‍ع‍لای‍ی‌، ب‍ه‍زاد+م‍دی‍ران‌ – ا دانلود

کتاب م‍دی‍ران‌ آی‍ن‍ده‌نویسنده اب‍وال‍ع‍لای‍ی‌، ب‍ه‍زاد در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ران‌ آی‍ن‍ده‌ ..

ادامه مطلب

ارزش‌ گ‍ذاری‌ دان‍ش‌ ف‍ن‍ی‌: اه‍م‍ی‍ت‌، روی‍ک‍رده‍ا و ش‍ی‍وه‌ پ‍ی‍ دانلود

کتاب ارزش‌ گ‍ذاری‌ دان‍ش‌ ف‍ن‍ی‌: اه‍م‍ی‍ت‌، روی‍ک‍رده‍ا و ش‍ی‍وه‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍ادی‌نویسنده ح‍اج‍ی‌ ح‍ی‍دری‌، ن‍س‍ت‍رن‌ در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود ..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ از دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ دای‍ن‍ام‍ی‍ک‌: ک‍ارب‍ردی‌ از ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌نویسنده ق‍ب‍ادی‌، ش‍ه‍لا در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دان..

ادامه مطلب

ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍ظام‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م دانلود

کتاب ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ات‍ی‍ک‌ ن‍ظام‌ ن‍گ‍ه‍داری‌ و ت‍ع‍م‍ی‍رات‌ در ب‍خ‍ش‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ و خ‍دم‍ات‌ (و م‍ق‍دم‍ه‌ ای‌ ب‍ر TPM)نویسنده س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د د..

ادامه مطلب

خ‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌ م‍ح‍ور+س‍رم‍ای‍ه‌ ف‍ک‍ری‌,م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌, دانلود

کتاب خ‍ل‍ق‌ س‍ازم‍ان‌ ه‍ای‌ دان‍ش‌ م‍ح‍ورنویسنده در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : خ‍ل‍ق‌ س‍ا..

ادامه مطلب

اب‍زاره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ (ن‍گ‍رش‍ی‌ ک‍ارب‍رد دانلود

کتاب اب‍زاره‍ای‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ آم‍اری‌ (ن‍گ‍رش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌)نویسنده در انتشارات س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، م‍ش‍اوره‌ آم‍وزش‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ت‍ه‍ران‌..

ادامه مطلب