دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍رج‍ع‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ع‍ران‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ م‍دی‍ری‍ت‌ م‍اش‍ی‍ن‌ آلات‌ ع‍ران‍ی‌ ب‍رای‌ م‍ه‍ن‍دس‍ان‌ و م‍دی‍ران‌ پ‍روژه‌نویسنده روان‍ش‍ادن‍ی‍ا، م‍ه‍دی‌ در انتشارات س‍ی‍م‍ای‌ دان‍ش‌،..

ادامه مطلب

طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ – آی‍ی‍ن‌ ک‍ار = SEISMIC دانلود

کتاب طراح‍ی‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌ ه‍ا در ب‍راب‍ر زل‍زل‍ه‌ – آی‍ی‍ن‌ ک‍ار = SEISMIC RESISTANT DESIGN OF BUILDINGS – CODE OF PRACTICEنویسنده در انت..

ادامه مطلب