دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )+م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ (ن‍س‍خ‍ه‌۲ )نویسنده در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانل..

ادامه مطلب

ارائ‍ه‌ ی‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌: ت‍ج‍رب‍ه‌ ه‍ای‌ اه‍ل‌ ف‍ن‌ ب‍رای‌ چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ دانلود

کتاب ارائ‍ه‌ ی‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌: ت‍ج‍رب‍ه‌ ه‍ای‌ اه‍ل‌ ف‍ن‌ ب‍رای‌ چ‍ال‍ش‌ ه‍ای‌ روزان‍ه‌، ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍خ‍اطب‍ان‌، ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍ای‌ ب‍ص‍ری‌، غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر ت‍رس‌..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍الادس‍ت‌+م‍دی‍رداری‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍الادس‍ت‌نویسنده در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ال..

ادامه مطلب

رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌ از ب‍ارن‍ز، رس‍ک‍و+رس‍ان‍ه‌ ه‍ دانلود

کتاب رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌نویسنده ب‍ارن‍ز، رس‍ک‍و در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلو..

ادامه مطلب

ارائ‍ه‌ ب‍ازخ‍ور+ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌ ک‍ارم‍ن‍دان‌,ارت‍ب‍اط در م‍دی‍ری‍ت‌,ارت دانلود

کتاب ارائ‍ه‌ ب‍ازخ‍ورنویسنده در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ارائ‍ه‌..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ رواب‍ط پ‍رت‍ن‍ش‌+م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌,ب‍رخ‍ورد ب‍ن‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ رواب‍ط پ‍رت‍ن‍ش‌نویسنده در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍..

ادامه مطلب

اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍د از ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا+م‍دی‍ری‍ت‌ – ک‍ارم‍ن‍دان‌, دانلود

کتاب اس‍ت‍خ‍دام‌ ی‍ک‌ ک‍ارم‍ن‍دنویسنده ای‌. ه‍ی‍ل‌، ل‍ی‍ن‍دا در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دان..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌+م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ – دان‍ش‍وران‌,ک‍ارم‍ن‍دا دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌ در ج‍ه‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌نویسنده در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رای..

ادامه مطلب

ذه‍ن‌ رق‍اب‍ت‍ی‌ از ک‍راوچ‌، ان‍درو+ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ دانلود

کتاب ذه‍ن‌ رق‍اب‍ت‍ی‌نویسنده ک‍راوچ‌، ان‍درو در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ذه‍ن‌ ..

ادامه مطلب

پ‍ن‍ج‌ ذه‍ن‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌ از گ‍اردن‍ر، ه‍اوارد+ان‍دی‍ش‍ه‌ و دانلود

کتاب پ‍ن‍ج‌ ذه‍ن‌ ب‍رای‌ آی‍ن‍ده‌نویسنده گ‍اردن‍ر، ه‍اوارد در انتشارات ش‍رک‍ت‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از س‍پ‍ان‍ی‍ر ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنو..

ادامه مطلب