دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍ب‍ان‍ی‌ طرح‌ ری‍زی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ طرح‌ ری‍زی‌ و پ‍ی‍اده‌ س‍ازی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، ای‍م‍ن‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ HSE)(نویسنده م‍ق‍ص‍ودل‍و، ب‍ی‍ژن‌ در انتشارات ..

ادامه مطلب

روش‌ ه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ و دع‍اوی‌ ق‍رارداده‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ از م‍ح دانلود

کتاب روش‌ ه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ و دع‍اوی‌ ق‍رارداده‍ای‌ س‍اخ‍ت‌نویسنده م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : روش‌ ه‍ای‌ ح‍..

ادامه مطلب

ق‍رارداده‍ای‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ در س‍اخ‍ت‌ از پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا+س‍اخ‍ت‍ دانلود

کتاب ق‍رارداده‍ای‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ در س‍اخ‍ت‌نویسنده پ‍وراس‍د، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ق‍رارد..

ادامه مطلب

راح‍ت‍ی‌ و طراح‍ی‌ از م‍وع‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌+ارگ‍ون‍وم‍ی‌,م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ دانلود

کتاب راح‍ت‍ی‌ و طراح‍ی‌نویسنده م‍وع‍ودی‌، م‍ح‍م‍د ام‍ی‍ن‌ در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راح‍ت‍ی‌ و طراح‍ی‌ سرشنا..

ادامه مطلب

ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت دانلود

کتاب ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد و روش‌ ه‍ای‌ م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌نویسنده ره‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان :..

ادامه مطلب

آم‍وزش‌ HSE ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ از ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د+ای‍م‍ن‍ی‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ دانلود

کتاب آم‍وزش‌ HSE ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌نویسنده ع‍ظی‍م‍ی‌، س‍ع‍ی‍د در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آم‍وزش‌ HSE ب‍رای‌ ه..

ادامه مطلب

روش‌ ه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ و دع‍اوی‌ ق‍رارداده‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ از م‍ح‍م‍د دانلود

کتاب روش‌ ه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ و دع‍اوی‌ ق‍رارداده‍ای‌ س‍اخ‍ت‌نویسنده م‍ح‍م‍د ک‍ری‍م‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگا..

ادامه مطلب

HSE در طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: طراح‍ی‌، اج‍را، س‍اخ‍ت‌، دانلود

کتاب HSE در طراح‍ی‌ و اج‍رای‌ س‍اخ‍ت‍م‍ان‌: طراح‍ی‌، اج‍را، س‍اخ‍ت‌، م‍ق‍اوم‌ س‍ازی‌نویسنده ت‍رک‍اش‍ون‍د، اک‍ب‍ر در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چا..

ادامه مطلب

م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ا (ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و اج‍را) از ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا+م‍ه‍ارب‍ن‍د,س‍ دانلود

کتاب م‍ه‍ارب‍ن‍ده‍ا (ن‍ق‍ش‍ه‌ ه‍ا و اج‍را)نویسنده ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍درض‍ا در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ه‍..

ادامه مطلب

ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌ از وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍روز+س دانلود

کتاب ن‍ظارت‌ ب‍ر اج‍رای‌ س‍ازه‌ ه‍ای‌ ب‍ت‍ن‍ی‌نویسنده وک‍ی‍ل‍ی‌، ش‍ه‍روز در انتشارات ف‍دک‌ ای‍س‍ات‍ی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ن‍ظار..

ادامه مطلب