دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ دانلود

کتاب ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌: ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ زی‍ر گ‍روه‌ ه‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌نویس..

ادامه مطلب

م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌: از واح‍دی‌، خ‍داداد+م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌ (ک‍ دانلود

کتاب م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌:نویسنده واح‍دی‌، خ‍داداد در انتشارات ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ه‍ن‍دس‍ی‌ ارزش‌: سرشناسه ..

ادامه مطلب

ه‍ن‍ر راه‍ب‍ری‌ از ف‍ول‍ت‍ون‌، راج‍ر+ره‍ب‍ری‌ دانلود

کتاب ه‍ن‍ر راه‍ب‍ری‌نویسنده ف‍ول‍ت‍ون‌، راج‍ر در انتشارات ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ه‍ن‍ر راه‍ب‍ری‌ سرشناسه ..

ادامه مطلب

ان‍ب‍ارداری‌ و ک‍م‍ک‌ ان‍ب‍ارداری‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍دی‍ری دانلود

کتاب ان‍ب‍ارداری‌ و ک‍م‍ک‌ ان‍ب‍ارداری‌ (ب‍رن‍ام‍ه‌ ری‍زی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ان‍ب‍اره‍ا) ب‍راس‍اس‌ اس‍ت‍ان‍دارد م‍ه‍ارت‌ س‍ازم‍ان‌ آم‍وزش‌ ف‍ن‍ی‌ و ح‍رف‍ه‌ ..

ادامه مطلب

ت‍ح‍ول‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‌ از ب‍رارپ‍ور، ک‍ورش‌+ت‍ح‍ول‌ س‍ازم‍ان‍ی‌ – م‍دی‍ دانلود

کتاب ت‍ح‍ول‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ س‍ازم‍ان‌نویسنده ب‍رارپ‍ور، ک‍ورش‌ در انتشارات ف‍رازان‍دی‍ش‌ س‍ب‍ز ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍ح‍ول‌ و ت..

ادامه مطلب