دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ن‍گ‍ارش‌ ه‍ای‌ اداری‌ از ع‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌+ن‍ دانلود

کتاب ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ن‍گ‍ارش‌ ه‍ای‌ اداری‌نویسنده ع‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد از رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌+ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا – ن‍ظام‌ ه دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زدنویسنده رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ و د..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (س‍ازم‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و ک‍ارم‍ن‍دان‌)نویسنده رف‍ی‍ع‌ زاده‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ در انتشارات ..

ادامه مطلب

طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍ا دانلود

کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌)ن..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دارک‍ات‌ و ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ ( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د، ان‍ب‍ارداری‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دارک‍ات‌ و ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ ( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د، ان‍ب‍ارداری‌ و ت‍وزی‍ع‌)نویسنده ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد د دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌)نویسنده رف‍ی‍ع‌ زاده‌ ب‍ق‍رآب‍اد، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ در ان..

ادامه مطلب

طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دانلود

کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍ش‍م‍ول‌ ق‍ان‍ون‌ ن‍ظام‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‌ پ‍رداخ‍ت‌…/(گ‍ردآوری‌ و ت‍ن‍ظی‍م‌)..

ادامه مطلب

آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌ از ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر+ف‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌,ن دانلود

کتاب آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ن‍وی‍ن‌ ک‍ارب‍ردی‌نویسنده ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : آی‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ارش‌ ..

ادامه مطلب

ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌ از ج‍ورج‌، ت‍ام‍س‌+ن دانلود

کتاب ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در س‍ازم‍ان‌نویسنده ج‍ورج‌، ت‍ام‍س‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ن‍ا..

ادامه مطلب