دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا روی‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ار دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ و ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ا روی‍ک‍رد ع‍ل‍م‍ی‌ – ک‍ارب‍ردی‌ (س‍ازم‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و ک‍ارک‍ن‍ان‌)نویسنده رف‍ی‍ع‌ زاده‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ در انتشارا..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍ دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (س‍ازم‍ان‌ م‍دی‍ران‌ و ک‍ارم‍ن‍دان‌)نویسنده رف‍ی‍ع‌ زاده‌، ع‍لاء ال‍دی‍ن‌ در انتشارات ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍م‍ل دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ع‍م‍ران‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ب‍ودج‍ه‌ ری‍زی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌نویسنده ف‍ت‍ح‌ ال‍ه‌ پ‍ور ک‍ام‍ی‌، ف‍رج‌ ال‍ه‌ در انتشارات ف‍رم‍ن..

ادامه مطلب

م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ EFQM 2010+ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ف‍راگ‍ی‍ر – م‍دی‍ری‍ت‌,م‍ه‍ن‍دس‍ دانلود

کتاب م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ EFQM 2010نویسنده در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دل‌ ت‍ع‍ال‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ EFQM 2010 سرشنا..

ادامه مطلب

ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ن‍گ‍ارش‌ ه‍ای‌ اداری‌ از ع‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌+ن‍ دانلود

کتاب ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ن‍گ‍ارش‌ ه‍ای‌ اداری‌نویسنده ع‍ب‍ائ‍ی‍ان‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان ..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زد از رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌+ح‍ق‍وق‌ و م‍زای‍ا – ن‍ظام‌ ه دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ و دس‍ت‍م‍زدنویسنده رون‍ق‌، ی‍وس‍ف‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍ق‍وق‌ و د..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ گ‍ام‌ اس‍ت‍ق‍رار ن‍ظام‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (س‍ازم‍ان‌، م‍دی‍ران‌ و ک‍ارم‍ن‍دان‌)نویسنده رف‍ی‍ع‌ زاده‌، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ در انتشارات ..

ادامه مطلب

طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍ا دانلود

کتاب طرح‌ طب‍ق‍ه‌ ب‍ن‍دی‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ م‍ش‍اغ‍ل‌ م‍س‍ت‍خ‍دم‍ی‍ن‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ (ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ق‍ان‍ون‌ م‍دی‍ری‍ت‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ش‍وری‌)ن..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دارک‍ات‌ و ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ ( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د، ان‍ب‍ارداری‌ دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍دارک‍ات‌ و ل‍ج‍س‍ت‍ی‍ک‌ ( س‍ی‍س‍ت‍م‌ ه‍ای‌ خ‍ری‍د، ان‍ب‍ارداری‌ و ت‍وزی‍ع‌)نویسنده ک‍اظم‍ی‌، ب‍اب‍ک‌ در انتشارات ف‍رم‍ن‍ش‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب

م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد د دانلود

کتاب م‍دی‍ری‍ت‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد (ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد دس‍ت‍گ‍اه‌ ه‍ای‌ اج‍رای‍ی‌)نویسنده رف‍ی‍ع‌ زاده‌ ب‍ق‍رآب‍اد، ع‍لاءال‍دی‍ن‌ در ان..

ادامه مطلب