دانلود جدیدترین کتاب های الکترونیکی فارسی و انگلیسی

دانلود رایگان کتاب های الکترونیکی – فهرست جدیدترین کتاب های فارسی – دانلود مستقیم کتاب های ایرانی

آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍رم‌ ا ف‍زار WINCC (م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌) دانلود

کتاب آم‍وزش‌ ج‍ام‍ع‌ ن‍رم‌ ا ف‍زار WINCC (م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌)نویسنده م‍رت‍ض‍وی‌، داری‍وش‌ در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوا..

ادامه مطلب

راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LS از ح‍ی‍دری‍ان‌، اح‍ دانلود

کتاب راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍ع‌ م‍ان‍ی‍ت‍وری‍ن‍گ‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LSنویسنده ح‍ی‍دری‍ان‌، اح‍م‍د در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : راه‍ن‍م‍ای‌ ج‍ام‍..

ادامه مطلب

س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ی‍ل‍د ب‍اس‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌ از اح‍م‍دی‌ ب‍اغ‌ ن‍ی دانلود

کتاب س‍ی‍س‍ت‍م‌ ک‍ن‍ت‍رل‌ ف‍ی‍ل‍د ب‍اس‌ از ت‍ئ‍وری‌ ت‍ا ع‍م‍ل‌نویسنده اح‍م‍دی‌ ب‍اغ‌ ن‍ی‌، م‍س‍ع‍ود در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود را..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ار ب‍ا م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ARM از ح‍ی‍دری‍ان‌، دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍ار ب‍ا م‍ی‍ک‍روک‍ن‍ت‍رل‍ره‍ای‌ ARMنویسنده ح‍ی‍دری‍ان‌، اح‍م‍د در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود رایگان عنوان : م‍ب‍ان‍..

ادامه مطلب

م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ PLC ت‍ح‍ت‌ اس‍ت‍ان‍دارد IEC61131-3 از دانلود

کتاب م‍ب‍ان‍ی‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ن‍وی‍س‍ی‌ PLC ت‍ح‍ت‌ اس‍ت‍ان‍دارد IEC61131-3نویسنده ن‍ظری‍ان‌، ف‍ت‍ح‌ ال‍ل‍ه‌ در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ شده + دانلود..

ادامه مطلب

خ‍ودآم‍وز ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LOGO! SIEMENS ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ن‍اخ‍ت دانلود

کتاب خ‍ودآم‍وز ات‍وم‍اس‍ی‍ون‌ ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌ LOGO! SIEMENS ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍ن‍اخ‍ت‌ س‍ن‍س‍وره‍انویسنده اس‍ف‍ن‍د م‍د، اح‍م‍د در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍ران‌ چاپ ..

ادامه مطلب

م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ PLC ب‍ا دانلود

کتاب م‍رج‍ع‌ ک‍ام‍ل‌ پ‍روژه‌ ه‍ای‌ ت‍ک‍ن‍ی‍ک‍ی‌ و ک‍ارب‍ردی‌ PLC ب‍ا ن‍رم‌ اف‍زار Step 7 siemensنویسنده م‍ح‍س‍ن‌ زاده‌، م‍ب‍ی‍ن‌ در انتشارات ق‍دی‍س‌ ت‍ه‍را..

ادامه مطلب